عيسی مسيح، پس از قيام از مردگان در روز يکشنبه، در طول چهل روز، بارها خود را زنده بر شاگردان و پيروانش ظاهر کرد. اما در روز چهلم، او از کوه زيتون، در برابر چشمان شاگردان، با همان بدنی که پس از قيام از مردگان داشت، به آسمان صعود نمود. پيغام فرشتگان در هنگام صعود عيسی اين بود که او بطور جسمانی، به جهان باز خواهد گشت.

از اینجا دانلود کنید