پنطيکاست، کلمه‌ای يونانی و به معنای پنجاه يا پنجاهمين است. حدوداً هفت هفته يا پنجاه روز بعد از قيام مسيح از مردگان، روح خدا بر شاگردان و پيروان مسيح نازل شد تا آنها از روح‌القدس و قدرت الهی پر گشته و برای خدمت مجهز شوند.

از اینجا دانلود کنید