اولين عيد پنطيکاست در عهد جديد، که حدوداً پنجاه روز بعد از قيام مسيح از مردگان واقع گرديد، روح خدا بر ايماندارانِ به مسيح قرار گرفت تا آنها را قوت بخشد و تبديل نمايد. وعدۀ خداوند به قوم خود در ارميا ۳۱: ۳۳ اين بود که "شريعت خود را در باطن ايشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت، . . .".

از اینجا دانلود کنید