در بخش قبل مطالبی پیرامون کتاب مقدس را با شما در میان گذاشتیم و توضیح دادیم که این کتاب بی‌نظیر کلام خدا برای انسان است.  دیدیم که انسان از دو طریق می‌تواند دربارۀ خدا آگاهی بیابد.  یک طریق آفرینش است که بر آفریدگار پر قدرت و با فراست شهادت می‌دهد، و طریق دوم کتاب مقدس است که مکاشفۀ مخصوص خدا به انسان است.

می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.