رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای خوب و نیکوی ما، با توجه به کلامت، کتاب‌مقدس، می‌دانیم که تو آزادی را دوست داری و ما انسانها را با اراده‌ای آزاد آفریدی. می‌خواهم برای افرادی دعا کنم که در جستجوی آزادی هستند.

منجی ما، عیسای مسیح، فرمود: "حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد." پدر آسمانی، برای آزادی واقعی، که با شناختن عیسای مسیح و مژدۀ نجات‌بخش او به‌دست می‌آید، تو را شکر می‌کنیم. دعا می‌کنم که این آزادی نصیب همۀ کسانی بشود که در جستجوی حقیقت هستند تا از راه ایمان به مسیح و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان، طعم شیرین آزادی را بچشند. آزادی از گناه، آزادی از اسارتهای مختلف، و آزادی از ترس روبرو شدن با خدا که داور همگان است، و آزادی از مجازات الهی که در آینده شامل حال خدانشناسان خواهد شد.

بالای صفحه