رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

هر نوزادی باید با شیر تغذیه شود. ما نیز وقتی به عيسی مسيح خداوند و واقعيت مرگ او بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، ايمان می آوريم، به‌واسطۀ روح‌القدس، در خانوادۀ خدا تولدی نو و روحانی می‌یابیم.

 پس باید از این "شیر روحانی" که کلام خداست، تغذیه شویم تا در مسيح رشد کنیم. پطرس رسول می‌فرماید: "پس هر نوع کینه، و هر گونه مکر و ریا و حسد، و هر قسم بدگویی را از خود برانید و همچون نوزادگان، مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید،" (رسالۀ اول پطرس ۲: ۱ و ۲).

بالای صفحه