پطرس در رسالۀ دوم خود، به مقابله با معلمين دروغين و فساد اخلاقی ناشی از تعاليم آنها می‌پردازد. او راه رهايی از تعاليم غلط را به مسيحيان نشان می‌دهد که همانا شناختی صحيح از خدا و خداوند و منجی ما عيسی مسيح است.

قسمت اول

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

از اینجا دانلود کنید

قسمت سوم

از اینجا دانلود کنید

قسمت چهارم

از اینجا دانلود کنید

قسمت پنجم

از اینجا دانلود کنید

قسمت ششم

از اینجا دانلود کنید

قسمت هفتم

از اینجا دانلود کنید

قسمت هشتم

از اینجا دانلود کنید

قسمت نهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت دهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت یازدهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوازدهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت سیزدهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت چهاردهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت پانزدهم

از اینجا دانلود کنید