نويسندۀ اين رساله، يعقوب برادر ناتنی عيسی است. او که در آغاز رساله‌اش خود را غلام عيسی مسيح خداوند معرفی می‌نمايد، با الهام از روح‌القدس مجموعه‌ای از تعاليم عملی در‌بارۀ روش صحيح زندگی مسيحی به مسيحيان ارائه می‌دهد.

قسمت اول

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

از اینجا دانلود کنید

قسمت سوم

از اینجا دانلود کنید

قسمت چهارم

از اینجا دانلود کنید

قسمت پنجم

از اینجا دانلود کنید

قسمت ششم

از اینجا دانلود کنید

قسمت هفتم

از اینجا دانلود کنید

قسمت هشتم

از اینجا دانلود کنید

قسمت نهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت دهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت یازدهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوازدهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت سیزدهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت چهاردهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت پانزدهم

از اینجا دانلود کنید

قسمت شانزدهم

از اینجا دانلود کنید