رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدا ما ايماندارانِ به مسيح را از پیش تعیین فرموده تا هر روز بیشتر شبیه پسر يگانه‌اش شویم. به همین جهت، باید مشکلات را هم وسیله‌ای در دست خدا بدانیم برای شبیه ساختن ما به عيسی مسیح.

potters wheel 58557 1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شباهت روحانی به عيسی مسيح خداوند در شرايط سخت زندگی

برای تجربه نمودن پیروزی در شرایط سخت و نامطلوب که خارج از کنترل ما هستند، باید طرز فکر خود را نسبت به مشکلات تغییر دهیم و آنها را وسیله‌ای تلقی کنیم برای آنکه سیرت‌مان بیشتر شبیه به مسیح گردد.

از اینجا دانلود کنید

بازسازی تدريجی سيرت خداوند در سختيهای زندگی

در مشکلاتی که خارج از کنترل ما هستند، باید از خدا بپرسیم که برنامۀ او برای زندگی ما چیست. برنامۀ او این است که به‌تدریج ما را از لحاظ روحانی و اخلاقی، به شباهت پسرش عیسی مسیح در آورد.

از اینجا دانلود کنید

از پيش معين سازی خدا، تضمين به انجام رسيدن هدف و وعدۀ خدا

خدا از ازل، ما را بر‌گزید تا به‌واسطۀ عیسی مسیح فرزندان او شویم و ما را در این زندگی حفظ می‌کند تا در مسیری پیش برویم که شبیه پسر روحانی او گردیم. این تضمینی است که او ما را در مشکلات حفظ خواهد کرد.

از اینجا دانلود کنید

سبب سازی خدا، وسيلۀ تحقق يافتن هدف و وعدۀ خدا

هدف خدا این است که هم‌سیرت مسیح شویم و از پیش‌معین‌سازی خدا، تضمین می‌کند که ما در این مسیر پیش می‌رویم. سبب‌سازی خدا، باعث می‌شود که با وجود همۀ مشکلات خارج از کنترل، قطعاً شبیه مسیح شویم.

از اینجا دانلود کنید

خدا، حاکم نهايی | قسمت اول

خدایی که از پیش ما را بر‌گزيد تا شبیه پسرش عیسی مسیح گردیم، همچنین سبب‌سازی می‌کند یا تدارک می‌بیند تا در عمق مشکلات پیش برویم و شبیه او گردیم. خدا که حاکم نهایی است، از قبل از مشکلاتی که با آنها روبرو می‌شویم آگاه است.

از اینجا دانلود کنید

خدا، حاکم نهايی | قسمت دوم

خدا اجازه می‌دهد که ما در مشکلات قرار گيريم تا امری نیک از آن پدید آورد. مشکلات، سبب می‌شود که به‌تدریج هم‌سیرت مسیح شويم. هیچ چیز در زندگی ما تصادفی نیست، همه چیز تحت حاکمیت خدا است.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه