رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

عیسی مسیح خداوند، در مکاشفه‌ای بر یوحنای رسول، به هفت کلیسا که در آسیای صغیر بودند، پیام‌هایی داد. در اين پيامها، هم سخنان تشويق‌آميز و هم سخنان سرزنش‌آميز وجود دارند. این پیامها و سخنان مسيح، برای کلیساهای امروز نیز حائز اهمیت بسيار هستند.

 ظاهر شدن عيسی بر يوحنا

يوحنای رسول، بخاطر موعظۀ کلام خدا و شهادت به عيسی، به جزيرۀ پاتموس واقع در در دريای اژه تبعيد شده بود. اما در همانجا، عيسای از مردگان قيام نموده و زنده، بر يوحنا ظاهر شده و به او مأموريتی خاص می‌دهد!

از اینجا دانلود کنید

پيام به کليسای افسس

در پيام به کليسای افسس، مسيح خداوند، آن کليسا را بخاطر محاسن و خصوصيات خوبی که داشت تشويق می‌نمايد. اما، مسيح همچنان کليسای افسسس را بخاطر ترک نمودن محبت نخستين خود، سرزنش نموده و به توبه دعوت می‌کند.

از اینجا دانلود کنید

پيام به کليسای اسميرنا

در پيام به کليسای اسميرنا، مسيح خداوند، آن کليسای جفاديده را که در فشار و آزار شديد قرار داشت، به شهامت و وفاداری تا پای جان فرامی‌خواند.

از اینجا دانلود کنید

پيام به کليسای پرغامس

در پيام به کليسای پرغامس، مسيح خداوند، به آن کليسا هشدار می‌دهد که با تعاليم غلط و اعمال نادرست مدارا نکند و از حقيقت منحرف نشود. بنا بر فرمايش مسيح، کليسا بايد توبه می‌کرد، وگرنه داوری الهی فرامی‌رسيد.

از اینجا دانلود کنید

پيام به کليسای طياطيرا

در پيام به کليسای طياطيرا، مسيح خداوند، کليسا را به خاطر پيشرفت در اعمال نيک تحسين می‌کند. اما شکايت مسيح از  کليسا اين بود که به نبيه‌ای کاذب اجازه داده بود با تعليم غلط خود باعث گمراهی بندگان خدا شود.

از اینجا دانلود کنید

پيام به کليساهای سارد و فيلادلفيا

در پيام به کليسای سارد، مسيح خداوند، آن کليسا را مرده خواند. کليسای سارد، بايد با توبه، از خواب غفلت بيدار می‌شد و به اصول ايمان مسيحی می‌چسبيد. در پيام به کليسای فيلادلفيا، مسيح، آن کليسا را مطيع و امين و محبوب خود خواند.

از اینجا دانلود کنید

پيام به کليسای لأوديکيه

در پيام به کليسای لأوديکيه، مسيح خداوند، آن کليسا را ولرم ناميد و اعلام نمود که بيچاره و بدبخت و بينوا و کور و عريان است. نياز اصلی آن کليسا، ايمان واقعی و رابطه و رفاقت با مسيح بود.

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه