کتابمقدس میفرمايد: "طفل را در راهی که بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد" (امثال سليمان ۲۲: ۶). با شنيدن اين تعاليم مفيد مسيحی، به نکاتی مهم در مورد تعليم و تربيت فرزندان پی خواهيم برد.

قسمت اول

در اين قسمت، يازده نکتۀ مهم را برای داشتن رابطهای صحيح با فرزندان خود، میآموزيم تا در امر تعليم و تربيت آنان با اصول مسيحی، بيشتر مجهز شويم.

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

در اين قسمت، نکات ديگری تعليم داده می‌شود تا والدين مسيحی بدانند که چگونه با فرزندان خود رفتار کنند. همچنين نتايج خوب تعليم و تربيت فرزندان با اصول مسيحی ذکر می‌شود.

از اینجا دانلود کنید