موضوع "سقط جنین"، در روزگار ما تبدیل شده به یک سؤال بسیار مهم. آیا "سقط جنین" کاری است که خدا تأیید می‌کند؟ آیا در مسیحیت این امر مجاز است؟ نظر کتابِ‌مقدسِ مسیحیان در این زمینه چیست؟

 راز حيات

خدا عالم هستی را با هدفی خاص آفرید. او در میان میلیاردها سیاره، "حیات" را در کرۀ زمین به‌وجود آورد و در میان موجودات زنده، فقط انسان را به شباهت خود سرشت. پس باید به این "حیات" احترام بگذاریم.

از اینجا دانلود کنید

مقدس بودن زندگی انسان

انسان، از آنجا که به شباهت خدا آفریده شده، حیاتش بسیار مقدس و محترم است. حتی ناسزا گفتن و لعنت کردن افراد نیز گناه است. این حیات، از رَحِمِ مادر آغاز می‌شود و باید به آن احترام گذاشت.

از اینجا دانلود کنید

 مقدس بودن ازدواج و روابط جنسی

در مسیحیت، رابطۀ جنسی امری مقدس است. غریزۀ جنسی را خدا در وجود انسان قرار داده و باید به شکلی درست از آن استفاده کرد، یعنی در چارچوب ازدواج، آن هم از نوع "تک‌همسری".

از اینجا دانلود کنید

مقدس بودن ازدواج و روابط جنسی

رفع نیازهای جنسی، فقط در چارچوب ازدواج باید انجام شود. ارادۀ خدا این است که هر مرد و زنی "یاور مناسب خود" را بیابند. افراد مجرد باید برای یافتن این یاور مناسب دعا کنند.

از اینجا دانلود کنید

مقدس بودن روابط جنسی

یکی از علل توسل به "سقط جنین"، عدم توجه به مقدس بودنِ روابط جنسی است. افراد ممکن است خارج از چارچوب ازدواج، رابطۀ جنسی برقرار کنند و باردار بشوند و اقدام به سقط جنین کنند.

از اینجا دانلود کنید

نحوۀ عمل با نيازهای جنسی

اگر مرد یا زنی، هنوز یاور مناسب خود را نیافته، باید از طریق "انکار نفس"، یعنی پا گذاشتن بر روی امیال طبیعی خود، خویشتنداری را دنبال کند و از روابط نامشروع و گناهان جنسی پرهيز نمايد.

از اینجا دانلود کنید

نظر مسيحيت در بارۀ سقط جنين

جنین در همان رحِمِ مادر، انسان است. این امر، هم در کتاب‌مقدس تصریح شده، و هم از سوی دانشمندان. بنابراین، کشتن جنین، یا همان "سقط جنین"، قتل عمد به حساب می‌آید.

از اینجا دانلود کنید