پخش زنده

عيسی مسيح به ما مسيحيان فرموده که نمک جهانيم. اما اگر نمک فاسد گردد، بيرون افکنده و پايمال مردم خواهد شد! راستی، مقصود مسيح از اين گفته چه میباشد؟

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه