رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در انجیل یوحنا، هفت معجزه از مسیح شرح داده شده است. هر یک از این معجزات، برای زندگی امروزِ ما پیامی دارد. با گوش فرادادن به این برنامه‌ها، پیام این معجزات را برای زندگی خود خواهید یافت.

 

سه معجزۀ اول در انجیل یوحنا

انجیل یوحنا، هفت معجزه از مسیح را تشريح میکند. در سه معجزۀ نخست، می‌بینیم که مسیح فیض به ارمغان می‌آورد تا انسان به‌جای مراسم خشکِ مذهبی، حیاتی نوین را از خدای زنده دريافت نمايد.

از اینجا دانلود کنید

معجزات چهارم و پنجم در انجیل یوحنا

در معجزات چهارم و پنجم که از مسیح در انجیل یوحنا نقل شده، می‌بینیم که خدای ما نه فقط خدایی است که نیازهای ما را برآورده می‌سازد، بلکه در توفانهای زندگی نیز در کنار ما است.

از اینجا دانلود کنید

معجزات ششم و هفتم در انجیل یوحنا

در معجزۀ ششم، مسیح یک کور مادرزاد را شفا می‌بخشد. او می‌تواند امروز نیز چشمان روحانی ما را بگشاید. در معجزۀ هفتم، مسیح کسی را که چهار روز از مرگش می‌گذشت زنده کرد. او می‌تواند امروز به ما حیاتی تازه ببخشد.

از اینجا دانلود کنید

 

 

بالای صفحه