پخش زنده

جوانان در این دنیا چگونه می‌توانند با شهوات جوانی و اميال ناپاک مقاومت کنند که بهوسيلۀ آنها بلعيده نشوند؟ راه حل، ایمان به مسيح و اعتماد به خون ريخته شدۀ او بر صلیب و تسليم شدن به خدای حقيقی است.

pray 1037163 1920

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه