پخش زنده

ماشین‌های گوناگون برای کاربردهای مختلف طراحی شده‌اند. ما نیز برای زندگی با خدا طراحی شدهايم نه برای زندگی در شرارت و گناه! بنابراین، باید با رو آوردن به عيسی مسيح، به این زندگی پربرکت برگردیم.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه