کتاب مقدس، مجموعاً به ما می‌آموزد که خدا محبت است و انگیزۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می‌باشد. او که می‌دانست انسان به‌خاطر ناتوانی‌اش قادر نيست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشيد و خود را به انسان رسانيد. عيسی مسيح، مظهر کامل خدا، می‌تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زندگی انسان را عوض نمايد.

از اینجا دانلود کنید