برای داشتن رابطۀ صحيح با خدا، بايد تصويری درست از او داشت. خدا، پدر است و او می‌خواهد که با ما رابطۀ پدر و فرزندی داشته باشد. خدا از روی محبت پدرانه‌اش، جسم گرديد و در عيسی مسيح به جهان آمد و مسيح، جانش را فدای ما کرد. حالا بوسيلۀ ايمان به مسيح، می‌توانيم با خدا رابطه داشته باشيم.

از اینجا دانلود کنید