انسان با گناهان و اعمال مذهبی بیروح و توخالی خود، خدا را خسته‌خاطر کرده است! چاره اينست که انسان به وسيلۀ توبه و ايمان به عيسی مسيح خداوند، باطنش با خون مسيح شسته شود تا آرامش درونی و زندگی ابدی داشته باشد.

از اینجا دانلود کنید