در زندگی و شخصیت عیسی مسیح، همه چیز عجیب بود، از تولد او گرفته تا به آخر! آیا می‌خواهید با این نکات عجیب آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید با ایمان به این شخصیت عجیب، حيات جاويدان بیابید؟

قسمت اول

عجيب، يکی از اسامی عيسی مسيح در فصل نهم کتاب اشعياء نبی است. مسيح نه فقط تولدی عجيب داشت، بلکه موضوعات عجيب ديگری نيز در زندگی‌اش وجود دارد. آيا به دعوت عجيب مسيح، پاسخ مثبت داده‌ايد؟

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت دوم

عيسی مسيح، نه فقط زندگی عجيبی داشت بلکه مرگ و قيام او از مردگان نيز عجيب بود. اما بر اساس آخرين آيات انجيل متی، مسيح قبل از صعود به آسمان، مطلب عجيبی به شاگردانش فرمود. آيا اين مطلب عجيب را می‌دانيد؟

از اینجا دانلود کنید