خدا به جهان ما آمد که ما را نجات بدهد و سلامتی و خوشی خود را به ما ببخشد، اما ما انسانها از او فرار می‌کنيم! عيسی مسيح، شما را به ضيافت عظيم خود دعوت می‌کند و مايل است به شما آمرزش گناهان و حیات جاودانی ببخشد.

از اینجا دانلود کنید