اين لقب عيسی، به ما نشان می‌دهد که او قربانی مورد پسند خدا برای آمرزش و برطرف شدن گناه انسان است. يحيی او را اينچنين معرفی نمود: "اين است آن برۀ خدا که گناه جهان را برمی‌دارد".

از اینجا دانلود کنید