آیا می‌دانستید که برای بازگشت به سوی خدا باید توبه کرد و به مسیح ایمان آورد؟ آیا به‌غیر از مسیح، راه دیگری برای نجات و رستگاری وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ به این سؤالات، می‌توانید به این برنامه‌ها توجه کنید.

 

توبه

توبه، قدم اول در مسير بازگشت به سوی خدا است. وقتی انسان، طرز فکرش طوری تغيير می‌کند که می‌خواهد از گناه روگردان ‌شود، آنگاه می‌تواند قدم دوم را برای بازگشت به سوی خدا بردارد!

از اینجا دانلود کنید

 

ایمان

ايمان، قدم دوم برای بازگشت به سوی خدا می‌باشد. ايمان نجاتبخش، اعتماد قلبی به عيسی مسيح خداوند و کاری است که او بخاطر نجات انسان انجام داده است. بازگشت به سوی خدا، شامل توبه از گناه و ايمان به عيسی مسيح است.

از اینجا دانلود کنید

 

 نتايج بازگشت به سوی خدا

 برخی از نتايج بازگشت به سوی خدا عبارتند از: نجات و رستگاری، آمرزش گناهان، ساکن شدن روح‌القدس در قلب، دريافت حيات جاودانی، عادل يا نيک به حساب آمدن، تولد تازه و . . .

از اینجا دانلود کنید

 

پاسخ به بعضی از سؤالات در بارۀ نجات

آيا بجز عيسی مسيح، راه ديگری برای نجات انسان هست؟ اگر مسيحی حقيقی، مرتکب گناهی شود چه بايد بکند؟ آيا . . .؟

از اینجا دانلود کنید