زندگی تسليم شده به خداوند، معنايش اين است که در هر شرايطی، حتی در ناخوشی‌ها و جفاها و چالش‌های دشوار به او اعتماد داشته باشيم و مطيعانه او را پيروی کنيم.

از اینجا دانلود کنید