کلام خدا که در کتاب مقدس است، هميشه بذری نيکو می‌باشد. هرگاه اين بذر نيکو، در زمين خوب بيفتد يعنی قلبی که پذيرای حقايق الهی باشد، ثمر بسيار به‌بار می‌آيد.

از اینجا دانلود کنید