در طوفانها و چالشهای زندگی، خوب است اطمينان داشته باشيم که مسيحِ زنده با ما است و هيچگاه ما را ترک نمی کند.

از اینجا دانلود کنید