حالا که سالی ديگر در مقابلمان قرار دارد، پدر آسمانی ما می خواهد تصميم بگيريم که در هر مورد او را در جايگاه اول قرار دهيم.

از اینجا دانلود کنید