اگرچه درک اين واقعيت دشوار است، اما در رنج و سختی نيز فوائدی وجود دارد. شما بانوان عزيز را دعوت می‌کنیم به این مجموعۀ آموزنده گوش دهید تا با دوازده فايدۀ رنج و سختی آشنا شويد.

 قسمت اول

رنج و سختی میتواند وسيله شود که با آمادگی بيشتری زندگی را ادامه دهيم، نيروی خلاقه و ابتکار در ما پديد آيد و برای تسلی دادن ديگران مهيا شويم. همچنين رنج و سختی میتواند باعث گردد که به انسانهای بالغ و کاملی تبديل شويم.

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

رنج و سختی میتواند باعث گردد که بدانيم از نظر ايمانی در چه وضعيتی هستيم. همچنين رنج و سختی میتواند وسيلۀ توبه و نجات انسان شود.

از اینجا دانلود کنید

قسمت سوم

مزايای ديگر رنج و سختی میتواند اينها باشد که بيشتر به خدا اعتماد کنيم، نمونهای خوب باقی بگذاريم، پاداشهای آسمانی را دريافت کنيم، مغرور نشويم، اشخاص ديگر جذب مسيح شوند و بالاخره اينکه شريک رنجهای مسيح و شبيه او شويم.

از اینجا دانلود کنید