هرچند که پيروان مسيح در اين جهان دچار رنج و زحمت می‌شوند، اما خداوند و منجی ما عيسی مسيح با ما است و هرگز ما را ترک نخواهد کرد.

از اینجا دانلود کنید