زبان، عضوی کوچک در بدن انسان است اما کارهای بزرگی از آن برمی‌آيد! خوب است که زبان‌ خود را به‌طرزی صحيح مورد استفاده قرار دهيم تا باعث خرابی نشود بلکه وسيلۀ بنا و برکت گردد.

از اینجا دانلود کنید