با فرارسيدن نوروز و بهار سرسبز، به اين وعدۀ باارزش خداوند توجه کنيم که اگر بر او توکل داشته باشيم، او ما را مبارک میخواند. همانند درختی در کنار رودخانه، که ريشههايش از هر طرف به آب رسيده و برگش شاداب میماند.

از اینجا دانلود کنید