روح خدا که در قلب ايماندارانِ به مسيح زندگی میکند، ما را ياری میدهد که هدايتهای خداوند را درک کنيم. آيا برای درک و انجام خواست خداوند، هوشيار و آماده هستيم؟

از اینجا دانلود کنید