رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

 

آن مسيحی که از بهر ما بنده شد

مُرد و برخاست و ما را رهاننده شد

 

کلام خدا در‌بارۀ عيسی مسيح و واقعيت مرگ و قيام او، چنين می‌فرمايد: "او به‌خاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد و به‌جهت پارسا شمرده شدنِ ما (عادل شدن ما)، از مردگان برخيزانيده شد." (انجيل مقدس، روميان فصل چهارم، آيۀ ۲۵)

 

عيد بزرگ قيام عيسی مسيح از مردگان، بر شما مبارک باشد

دوستداران شما در راديو مژده

 

 

 

هرچند در غم از دست دادن عيسی، دوستداران و پيروان او گریستند. اما وقتی او را زنده دیدند، شاد و خوشحال شدند. قیام مسیح از مردگان، برای ما پیام تسلی و امید و پیروزی به‌همراه دارد.

دنیای ما همواره کوشیده که با واقعیت زنده شدن مسیح مبارزه کند، اما پیروان او بارها او را زنده دیدند و از افرادی ترسو به اشخاصی شجاع تبدیل شدند و زندگی‌شان دگرگون شد. امروز هم، زندگی دگرگون شدۀ پیروان مسيح، بر اين واقعيت شهادت می‌دهد که او زنده است.

تمام فرضيه‌های نامعتبر ونادرستی که در بارۀ مرگ و قيام عيسی ارائه شده‌اند، کاملاً با شهادت مستند کلام خدا و تاريخ و شاهدان حقيقت‌گو مغايرت دارند. بنا‌براين، برای نجات از گناه و داشتن زندگی جاويد با خدا، بايستی به واقعيت مرگ عيسی بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، ايمان داشته باشيم.

ما انسانها ذات گناهکار را از آدم به ارث برده‌ايم و مزد گناه موت است. اما وقتی انسان گناهکار، از راه ايمان، با مسيح که از مردگان قيام نمود و زنده است متحد می‌گردد، صاحب نعمت حيات جاودانی می‌شود.

بالای صفحه