پخش زنده

main yek shanbeye gheeyam 2019

 

قبر خالی نگر کار يزدان ما

زنده عيسی ببين اصل ايمان ما

کلام خدا در انجيل مقدس، در بارۀ واقعيت مرگ و قيام عيسی مسيح‌، چنين می‌فرمايد: "او به خاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد و به جهت پارسا شمرده شدنِ ما (عادل شدن ما)، از مردگان برخيزانيده شد." (روميان فصل چهارم، آيۀ ۲۵)

اين آيه و آيات ديگری که در کتاب‌مقدس، در بارۀ مرگ و قيام عيسی مسيح وجود دارند، ما را آگاه می‌سازند که مسيح، مطابق نقشه و ارادۀ خدای پدر آسمانی، بر صليب مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است. انسان با اعمال و کوشش‌های خود، به‌‌هيچ‌وجه نمی‌تواند از گناهان آمرزيده و پاک گردد و در پيشگاه خدا عادل و نيک شمرده شود. به‌ همين دليل، مسيح جريمۀ گناهان ما را با خون و مرگ خود بر صليب پرداخت نمود و چون خدای پدر آسمانی اين قربانی و جريمه را پذيرفت، مسيح را  از مردگان برخيزانيد تا هر که به  مسيحِ برخاسته از مردگان و زنده، ايمان بياورد، از گناهانش آمرزيده و پاک گردد و عادل و نيک شمرده شود. بر طبق انجيل مقدس، ". . . هر که به او ايمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حيات جاويدان يابد." (يوحنا فصل سوم، آيۀ ۱۶)

 

عيد قيام پيروزمندانۀ مسيح، بر شما مبارک باد
دوستداران شما در راديو مژده

 

 

دنیای ما همواره کوشیده که با واقعیت زنده شدن مسیح مبارزه کند، اما پیروان او بارها او را زنده دیدند و از افرادی ترسو به اشخاصی شجاع تبدیل شدند و زندگی‌شان دگرگون شد. امروز هم، زندگی دگرگون شدۀ پیروان مسيح، بر اين واقعيت شهادت می‌دهد که او زنده است.

تمام فرضيه‌های نامعتبر ونادرستی که در بارۀ مرگ و قيام عيسی ارائه شده‌اند، کاملاً با شهادت مستند کلام خدا و تاريخ و شاهدان حقيقت‌گو مغايرت دارند. بنا‌براين، برای نجات از گناه و داشتن زندگی جاويد با خدا، بايستی به واقعيت مرگ عيسی بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، ايمان داشته باشيم.

ما انسانها ذات گناهکار را از آدم به ارث برده‌ايم و مزد گناه موت است. اما وقتی انسان گناهکار، از راه ايمان، با مسيح که از مردگان قيام نمود و زنده است متحد می‌گردد، صاحب نعمت حيات جاودانی می‌شود.

بالای صفحه