پخش زنده

 

"او اينجا نيست، بلکه زنده شده است!"

 

آن مسيحی که از بهر ما بنده شد

مُرد و برخاست و ما را رهاننده شد

قبر خالی نگر کار يزدان ما

زنده عيسی ببين اصل ايمان ما

 

عيسای مسيح، يگانه ‌‌نجات‌دهندۀ انسان، همان‌طور که انبياء راستين در عهد‌عتيق پيشگويی کرده بودند و خودش نيز از قبل اعلام نموده بود، به‌خاطر گناهان ما انسانها، روز جمعه بر صليب قربانی شد و مُرد و سپس دفن گرديد. اما او صبح روز يکشنبه، روحاً و جسماً از مردگان برخاست و در‌واقع قبر و مرگ را برای هميشه شکست داد و حيات جاويدان را برای ما فراهم ساخت.

کلام خدا در بارۀ عيسی مسيح و واقعيت مرگ و قيام او، در انجيل شريف چنين می‌فرمايد، "او به‌خاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد و زنده شد تا ما در پيشگاه خدا کاملاً نيک محسوب شويم" (روميان ۴: ۲۵). اين آيه و آيات ديگری که در کتاب‌‌مقدس، در‌بارۀ مرگ و قيام عيسی مسيح وجود دارند، ما را آگاه می‌سازند که مسيح، مطابق نقشه و ارادۀ خدای پدر آسمانی، بر صليب مُرد و سپس از مردگان برخاست. انسان با اعمال و کوشش‌های خود به‌‌هيچ‌وجه، نمی‌تواند از گناهان آمرزيده و پاک شود و در پيشگاه خدا عادل و نيک محسوب گردد. به‌‌همين‌دليل، مسيح، جريمۀ گناهان ما را با خون و مرگ خود بر صليب پرداخت نمود و چون خدای پدر آسمانی، اين جريمه را پذيرفت، مسيح را از مردگان برخيزانيد تا هرکه به مسيحِ برخاسته از مردگان و زنده، ايمان بياورد، از گناهانش آمرزيده و پاک شود و نيک و عادل به‌حساب آيد.

باشد که شما حق‌جويان عزيز، در اين عيد بزرگ قيام و رستاخيز عيسای مسيح، قلباً به عيسای مسيح خداوند، که از مردگان برخاست و زنده است، ايمان آوريد و نجات از گناه و نتايج بد گناه و حيات جاويدان را به‌صورت هديه‌ای رايگان، از جانب خدا دريافت کنيد. و خوب است که شما ايمانداران و پيروان عيسی مسيح خداوند، برای هديۀ بی‌نظير نجات و تمام مزايای نجات مسيحی، پيوسته شکرگزار خدای نيکوی‌‌مان باشيد.

 

عيد بزرگ قيام و رستاخيز پُرشکوه عيسی مسيح از مردگان، بر شما مبارک باشد

دوستداران شما در راديو مژده

 

دنیای ما همواره کوشیده که با واقعیت زنده شدن مسیح مبارزه کند، اما پیروان او بارها او را زنده دیدند و از افرادی ترسو به اشخاصی شجاع تبدیل شدند و زندگی‌شان دگرگون شد. امروز هم، زندگی دگرگون شدۀ پیروان مسيح، بر اين واقعيت شهادت می‌دهد که او زنده است.

تمام فرضيه‌های نامعتبر ونادرستی که در بارۀ مرگ و قيام عيسی ارائه شده‌اند، کاملاً با شهادت مستند کلام خدا و تاريخ و شاهدان حقيقت‌گو مغايرت دارند. بنا‌براين، برای نجات از گناه و داشتن زندگی جاويد با خدا، بايستی به واقعيت مرگ عيسی بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، ايمان داشته باشيم.

ما انسانها ذات گناهکار را از آدم به ارث برده‌ايم و مزد گناه موت است. اما وقتی انسان گناهکار، از راه ايمان، با مسيح که از مردگان قيام نمود و زنده است متحد می‌گردد، صاحب نعمت حيات جاودانی می‌شود.

بالای صفحه