پخش زنده

main yek shanbeye gheeyam 2019

 

قبر خالی نگر کار يزدان ما

زنده عيسی ببين اصل ايمان ما

کلام خدا در انجيل مقدس، در بارۀ واقعيت مرگ و قيام عيسی مسيح‌، چنين می‌فرمايد: "او به خاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد و به جهت پارسا شمرده شدنِ ما (عادل شدن ما)، از مردگان برخيزانيده شد." (روميان فصل چهارم، آيۀ ۲۵)

اين آيه و آيات ديگری که در کتاب‌مقدس، در بارۀ مرگ و قيام عيسی مسيح وجود دارند، ما را آگاه می‌سازند که مسيح، مطابق نقشه و ارادۀ خدای پدر آسمانی، بر صليب مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است. انسان با اعمال و کوشش‌های خود، به‌‌هيچ‌وجه نمی‌تواند از گناهان آمرزيده و پاک گردد و در پيشگاه خدا عادل و نيک شمرده شود. به‌ همين دليل، مسيح جريمۀ گناهان ما را با خون و مرگ خود بر صليب پرداخت نمود و چون خدای پدر آسمانی اين قربانی و جريمه را پذيرفت، مسيح را  از مردگان برخيزانيد تا هر که به  مسيحِ برخاسته از مردگان و زنده، ايمان بياورد، از گناهانش آمرزيده و پاک گردد و عادل و نيک شمرده شود. بر طبق انجيل مقدس، ". . . هر که به او ايمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حيات جاويدان يابد." (يوحنا فصل سوم، آيۀ ۱۶)

 

عيد قيام پيروزمندانۀ مسيح، بر شما مبارک باد
دوستداران شما در راديو مژده

 

 

يوحنای رسول، شاهد وقايع مصلوب شدن و رستاخيز عيسی مسيح از مردگان بود. مسيح پس از رستاخيز، برای مدتی خود را زنده بر پیروانش ظاهر می‌کرد تا اينکه در مقابل چشمان آنان به آسمان صعود نمود. بعد، او روح‌القدس را بر شاگردان و پيروانش فروريخت و آنها قدرت يافتند و خبر خوش نجات را در تمام دنیا اعلام می‌نمودند. آنها آنقدر از زنده شدن عيسی مطمئن بودند که در این راه از جان خود هم گذشتند.

عيسای مسيح، همانطور که به وسيلۀ انبياء پيشگويی شده بود و خودش نيز پيشاپيش به شاگردان اعلام نموده بود، به‌خاطر ما انسانهای گناهکار بر صليب قربانی شد و مرد، اما پس از مرگ، روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است.

یکشنبۀ نخل، پنج روز پیش از رویداد صلیب مسیح اتفاق افتاد. مسیح، از جلیل برای عید فِصَح به اورشلیم آمد و جماعتی انبوه او را همراهی می‌کردند و شاخه‌های نخل بر سر راه او قرار می‌دادند. این در واقع، مراسم تاجگذاری فروتنانۀ عیسی مسیح بود.

وقایع روز یکشنبۀ نخل، درست مطابق برنامه‌ریزی الهی مسیح اتفاق افتاد. این نشان می‌دهد که اولاً همۀ امور تحت کنترل اوست و ما امروز می‌توانیم به او تکیه کنیم. ثانیاً نشان می‌دهد پیشگویی‌های عهدعتیق چقدر دقیق بودند.

سه درس مهم از وقایع یکشنبۀ نخل فرا می‌گیریم. اول اینکه برای شاگرد مسیح بودن، باید از احکام او اطاعت کنیم. دوم اینکه پیشگویی‌های دانیال نبی در زندگی مسیح دقیقاً تحقق یافت. و سوم اینکه باید او را بستاییم.

عیسی مسیح در یکشنبۀ نخل، همچون نجات‌دهندۀ جهان تاجگذاری کرد. اين یک تاجگذاری غم‌انگیز بنظر می‌رسد، چرا که مردم او را رد کردند. اما مسيح بار دیگر، به‌زودی باز خواهد گشت و این بار تاجگذاری پرشکوهی خواهد داشت، همچون داورِ جهان.

در کتاب عهد جديد و هر چهار انجيل، مطالب زيادی در بارۀ وقايع مرگ مسيح بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، ذکر شده است. راستی چرا مرگ و قيام مسيح، اينقدر حائز اهميت می‌باشد؟

عيسی مسيح، روز جمعه بر صليب مرد و در همان روز دفن گرديد. روز شنبه، قبر عيسی مهروموم شد و نگهبانانی برای محافظت از قبر گماشته شدند. اما، روز يکشنبه صبح خيلی زود، عيسی روحاً و جسماً از مردگان برخاست و خود را زنده بر دوستداران و شاگردانش ظاهر نمود.

قيام مسيح، هم ذات الهی او را ثابت می‌نمايد و هم اعتبار پيشگويي‌های عهد عتيق را به ثبوت می‌رساند. به خاطر واقعيت قيام مسيح از مردگان، ايماندارانِ به مسيح می‌توانند مطمئن باشند که در موقع بازگشت او، با بدنی جاودانی از مردگان برخواهند خاست و برای هميشه با خدا خواهند زيست.

چون قيام و برخاستن عيسی مسيح از مردگان، حقيقتی غير قابل انکار است، همۀ ايماندارانِ واقعی او نيز همانند او قيام خواهند کرد و برای هميشه در حضور خدا خوشبخت و سعادتمند خواهند زيست.

اگرچه، کفن عيسی که از پارچه‌های کتانی نوار مانند و آغشته به مواد مختلف تشکيل شده بود، سفت و محکم بر جسد او چسبيده بود و هرچند، سنگ بزرگ مهر و موم شده‌ای بر مقبرۀ عيسی قرار داشت و نگهبانان مقبره را نگهبانی می‌کردند، اما عيسی کفن و قبر را خالی گذاشت و از مردگان قيام نمود.

هرچند در غم از دست دادن عيسی، دوستداران و پيروان او گریستند. اما وقتی او را زنده دیدند، شاد و خوشحال شدند. قیام مسیح از مردگان، برای ما پیام تسلی و امید و پیروزی به‌همراه دارد.

بالای صفحه