رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

چند روز پیش، با یکی از خویشان نزدیکم تلفنی گفتگو می‌کردم.

این شخص در اثر سوء‌تفاهمی که بعداً برطرف شد، کلی به من حرف‌های ناسزا گفت و در آخر مرا نفرین هم کرد! دلم بسیار جریحه‌دار شد، چرا که در آن ماجرا، من بی‌تقصیر بودم و خوشبختانه متعاقباً موضوع برایش روشن شد. من او را حتی پیش از روشن شدن موضوع بخشیده بودم، اما به یاد فرمایش مسیح افتادم که فرمود: "برای هر که نفرینتان کند، برکت بطلبید، و هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنید." (انجیل لوقا ۶:‏۲۸).

ما مسیحیان فراخوانده شده‌ایم که باعث برکت و خیریت برای دیگران باشیم. پولس رسول می‌فرماید: "برای کسانی که به شما آزار می‌رسانند، برکت بطلبید؛ برکت بطلبید و لعن نکنید!" (رساله به رومیان ۱۲:‏۱۴). در جای دیگر نیز می‌فرماید: "دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به‌کار آید و نیازی را برآورده، شنوندگان را فیض رساند . . . هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید." (رساله به افسسیان ۴:‏۲۹ و ۳۱). پس بیایید سرچشمۀ برکت باشیم، نه لعنت و ناسزاگویی. آمین.

بالای صفحه