پخش زنده

داشتم در بارۀ اين موضوع فکر می‌کردم که قوی‌ترین حیلۀ شیطان کدام است؟ آیا شما تا به حال به این موضوع  فکر کرده‌ايد!

معمولاً وقتی به حیله‌ها و وسوسه‌های شیطان اشاره می‌شود، نخستین نکته‌ای که به ذهن شخص می‌رسد، وسوسه‌های جنسی است. اما گویا چنین نیست. وسوسه‌های جنسی و هر نوع حیله و وسوسۀ دیگری، از اين قوی‌ترین حیلۀ شیطان سرچشمه می‌گيرد. این حیله، همانا ارائۀ دروغ به‌همراه مقداری از حقیقت است. شيطان وقتی به سراغ ما می‌آید تا ما را مورد وسوسه قرار دهد، بخشی از حقیقت را می‌گیرد و آن را با دروغ در‌هم می‌آمیزد. ما نیز وقتی آن حقیقتِ جزئی را می‌شنویم، تصور می‌کنیم که تمام گفتۀ شیطان حقیقت است. او از همین حیله برای وسوسۀ حوا و نیز وسوسۀ مسیح استفاده کرد. او قدری از سخنان خدا را استفاده کرد و نتیجه‌ای دروغ از آن گرفت.
شيطان امروز هم همین کار را می‌کند. مثلاً به جوانان می‌گوید: "غریزۀ جنسی را خدا به تو داده است. پس حالا که مجرد هستی و امکان ازدواج نداری، اشکالی نداره اگر از راههای دیگر غریزۀ خدادادی خود را ارضاء کنی!" یا می‌گوید: "تو تنها هستی و کسی تو را محبت نمی‌کنه. دلت گرفته و غمگینی. اگر کمی حشیش استفاده کنی، دلت شاد می‌شه. حشیش هم که اعتیاد نمی‌آره!" کار شیطان ارائۀ دروغهای خود در لفافه‌ای از حقیقت است. پس مراقب این قوی‌ترین حیلۀ او باشیم.

بالای صفحه