رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

اشخاصی را می‌شناسم که به من می‌گویند از شیطان و از ارواح خبیث او می‌ترسند و از آنها وحشت دارند.

من فقط می‌توانم فرمایش خداوندگارمان، عیسای مسیح را به یاد ایشان بیاورم که فرمود: "اینک شما را اقتدار می‌بخشم که ماران و عقربها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید." (لوقا ۱۰: ‌۱۹). شیطان بر ایمانداران مسیحی هیچ قدرت و تسلطی ندارد. اگر هم گاه احساس می‌کنیم تحت حملۀ شیطان قرار داریم، این امر فقط و فقط با اجازه‌ای که خدا به او می‌دهد، امکان‌پذیر می‌شود و خدا آن را وسيلۀ خيريت ما می‌گرداند. شیطان حتی قادر نیست ما را وسوسه کند، مگر با اجازۀ خدا، زیرا خدا گاه ایمان ما را در بوتۀ آزمایش قرار می‌دهد، چنانکه ایمان ترسندگان خود را در طول تاریخ در بوتۀ آزمایش گذاشت، حتی خداوندگارمان، عیسای مسیح را.

آیۀ دیگری که با چنین افرادی در میان می‌گذارم، فرمایش پولس رسول است که با اشاره به قدرت خدا در زنده کردنِ عیسای مسیح، می‌فرماید: "او را (یعنی مسیح را) از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی، به دست راست خود نشانید، بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آنِ کسی شود. و همه چیز را زیر پای او نهاد." (رساله به افسسیان ۱: ۲۰ تا ۲۲). بله، تمامی قدرت‌های تاریکی و شیطانی، تحت حاکمیت و سلطۀ خداوندگار ما، عیسای مسیح قرار دارند! پس دیگر نیازی نیست از شيطان و نيروهايش بترسیم!

بالای صفحه