وقتی يکنفر از گناه توبه می‌کند و به مسيح خداوند و واقعيت مرگ و قيام او ايمان می‌آورد و مطيع کلام خدا است، لزومی ندارد که نگران شيطان وحملات او باشد.

bible 300594 1920

برطبق کلام خدا، ايمانداران واقعی به مسيح، يعنی آنانی که از طريق ايمان به خداوندشان عيسی، با خون او از گناه پاک گشته و صاحب حيات جاويدان شده‌اند، بر شيطان پيروز گشته‌اند. کلمات پيروزی و غلبه، بارها درکتاب مقدس ذکر شده و آيات زيادی وجود دارند که پيروزی فرزندان خدا (ايمانداران واقعی به مسيح) را اعلام می‌کنند. در اين زمينه، سه آيه زير بسيار مهم هستند:

"اين چيز‌ها را به شما گفتم تا در اتحاد با من (در اتحاد با مسيح) آرامش داشته باشيد. در جهان رنج و زحمت خواهيد داشت. ولی شجاع باشيد، من بر دنيا چيره شده‌ام" (يوحنا ١٦: ٣٣). "ای فرزندان من، شما به خدا تعلق داريد و بر کسانی که به دروغ نبوت می‌کنند غلبه يافته‌ايد، زيرا روحی که در شماست (روح‌القدس) از روحی که در اين دنيا کار می‌کند (شيطان) قوی‌تر است" (رساله اول يوحنا ٤: ٤). ". . . اين است امتياز کسی که پيروز شود، من به تشنگان از آب چشمه حيات رايگان خواهم بخشيد. من خدای او خواهم بود و او فرزند من"

(مکاشفه ٢١: ٦ و ٧). بلی، پيروزی فرزندان خدا بر شيطان در کلام خدا وعده داده شده است. اما يک فرزند خدا چگونه می‌تواند اين وعده پيروزی را در زندگی‌اش عملاً تجربه کند؟ با دانستن و نگاه داشتن چهار اصل مهم زير:

اول- فرزند خدا بايد به ضعف خود واقف باشد.

دوم- فرزند خدا بايد به قوت و قدرتی که دراو است و عمل می‌کند واقف باشد.

سوم- فرزند خدا بايد از ضعفهای دشمنش شيطان، آگاه باشد.

چهارم- فرزند خدا بايد از آنچه شيطان را قوت می‌بخشد آگاه باشد.

اولين اصلی که پيروزی يک فرزند خدا را در مقابل شيطان تضمين می‌کند اين است که، او به ضعف خود آگاه باشد. فرزند خدا بايد هميشه اين را در نظر داشته باشد که با قدرت خودش، جدا از مسيح و قدرتی که از روح القدس می‌گيرد، هرگز نمی‌تواند بر شيطان و حيله‌هايش غلبه بيابد. عيسی مسيح در رابطه با اين موضوع چنين می‌فرمايد: "من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستيد. هر که در من بماند و من در او، ميوه بسيار می‌آورد چون شما نمی‌توانيد جدا از من کاری انجام دهيد" (يوحنا ١٥: ٥).

دومين اصلی که پيروزی يک فرزند خدا را بر شيطان تضمين می‌نمايد اين است که، او از قوت و قدرتی که در او عمل می‌کند و از شخص عيسی مسيح خداوند است، آگاه باشد. پولس دراين مورد چنين می‌فرمايد: "من بوسيله مسيح که مرا تقويت می‌کند، به انجام هر کاری قادر هستم" (فيلپيان ٤: ١٣).

سومين اصل مهمی که پيروزی فرزند خدا را بر شيطان تضمين می‌کند اين است که، او به ضعفهای شيطان واقف باشد. يکی از ضعفهای شيطان اين است که او بدون اجازه خدا نمی‌تواند فرزندان خدا را وسوسه کند. خدا اجازه می‌دهد شيطان ايمانداران به مسيح را وسوسه کند تا فرزندان خود را در تجربه‌های گوناگون قوت بخشيده و مقاوم سازد که روز به روز پاکتر و از لحاظ روحانی بيشتر شبيه عيسی مسيح شوند. ضمناً بايستی به خاطر داشت که خدا اجازه نمی‌دهد فرزندانش بيش از توان خود وسوسه شوند. کلام خدا می‌فرمايد: ". . . اما خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد شما بيش از حد توانائی خود وسوسه شويد. همراه با هر وسوسه‌ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا بتوانيد درمقابل آن پايداری کنيد" (اول قرنتيان ١٠: ١٣). ضعف ديگر شيطان اين است که او نمی‌تواند تحمل کند که ايمانداران به مسيح در مقابل او مقاومت نمايند. اما چگونه می‌شود در مقابل شيطان مقاومت کرد؟ يک شخص مسيحی می‌تواند در مقابل شيطان مقاومت کند وقتی:

١- خود را به خدا و کلامش، کتاب مقدس بسپارد و از او اطاعت کند. "پس از خدا اطاعت کنيد و در مقابل ابليس مقاومت نمائيد تا از شما بگريزد" (يعقوب ٤: ٧).

٢- شخص مسيحی بايد طوری زندگی کند که شيطان مجال نيابد او را به گناه بکشاند. "به ابليس فرصت ندهيد" (افسسيان ٤: ٢٧). شيطان همانطور که در فصل سوم کتاب پيدايش، با حوا مباحثه و مناظره کرد، می‌خواهد با فرزندان خدا نيز مباحثه و مناظره داشته باشد ولی او نمی‌تواند مقاومت ايماندار را تحمل کند. فرزند خدا می‌تواند با موفقيت در مقابل شيطان مقاومت کند اگر اين چيزها را در نظر بگيرد:

الف، فرزند خدا بايد بداند که شيطان چطور به او حمله می‌کند. وقتی ايماندار، از نقشه‌های شيطان خبر ندارد، مورد استفاده او قرار می‌گيرد. "ما نمی‌خواهيم شيطان از اين فرصت استفاده کند زيرا ما از نقشه‌های او بی‌خبر نيستيم" ( دوم قرنتيان ٢: ١١).

ب، فرزند خدا بايد هوشيار و مواظب حمله شيطان باشد. "هوشيار و مواظب باشيد، زيرا دشمن شما، ابليس چون شيری غران به هر سو می‌گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد" (اول پطرس ٥: ٨).

پ، ايماندار به مسيح بايد زره کامل خدا و يا پوشش حفاظتی را که خدا تهيه ديده است بر تن خود داشته باشد. "زره کاملی را که خدا برای شما تهيه کرده است به تن کنيد تا بتوانيد در مقابل نيرنگهای ابليس ايستادگی نمائيد . . ." (افسسيان ٦: ١١ تا ١٨).

ت، فرزند خدا بايستی آگاه باشد که شيطان در مقابل خون مسيح و شهادت مسيحی او نمی‌تواند مقاومت کند. "اين برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می‌آورند ‌بر او (شيطان) چيره شده‌اند." (مکاشفه يوحنا ١٢: ١١). خون مسيح نه فقط گناهان ايماندار را پاک می‌نمايد، بلکه شيطان را نيز مغلوب می‌سازد.

چهارمين و آخرين اصل مهمی که پيروزی ايماندار به عيسی مسيح را بر شيطان تضمين می‌کند اين است که، او از آنچه شيطان را در زندگی‌اش قوی می‌سازد آگاه باشد و با توجه به کلام خدا در کتابمقدس، با آن مقابله نمايد. چهارده چيزی که می‌توانند شيطان را در زندگی ما قوی ساخته و آياتی که در ارتباط با اين موارد خوب است در مد نظر داشته باشيم، از اين قرارند:

١- نا‌اميدی، در ارتباط با آن، روميان فصل هشتم، آيه بيست و هشت

٢- اضطراب، در ارتباط با آن، اول سموئيل فصل سی‌ام، آيه شش

٣- يأس، در ارتباط با آن، دوم قرنتيان فصل چهارم، آيه هشت

٤- خشم و جدال، در ارتباط با آن، اول تيموتاؤس فصل دوم، آيه هشت

٥- بی‌ايمانی، در ارتباط با آن، عبرانيان فصل سوم، آيه دوازده

٦- عدم تمرکز بر خداوند، در ارتباط با آن، متی فصل چهاردهم، آيه سی

٧- دو دلی، در ارتباط با آن، يعقوب فصل اول، آيه هشت و فصل چهارم، آيه هشت

٨- مکر و فريبکاری، در ارتباط با آن، دوم قرنتيان فصل چهارم، آيه دو

٩- کودنی روحانی، در ارتباط با آن، عبرانيان فصل پنجم، آيات يازده تا چهارده

١٠- انجام اعمال و مراسم بيهوده، در ارتباط با آن، عبرانيان فصل نهم، آيه چهارده و مکاشفه يوحنا فصل سوم، آيات يک تا سه

١١- آلودگی و ناپاکی، در ارتباط با آن، اول قرنتيان فصل سوم، آيات شانزده و هفده و اول پطرس فصل اول، آيات پانزده و شانزده

١٢- بدگوئی و غيبت در مورد ديگران، در ارتباط با آن، مزمور صد و يکم، آيه پنج و امثال سليمان فصل دهم، آيه هجده

١٣- بی‌اطاعتی، در ارتباط با آن، اول سموئيل فصل پانزدهم، آيه بيست و دو و روميان فصل ششم، آيات چهارده تا هجده

١٤- ايجاد تفرقه و نزاع، در ارتباط با آن، امثال سليمان فصل ششم، آيه چهارده و آيات شانزده تا نوزده

باشد که دانستن حقايق موجود در کلام خدا، اين اطمينان را در دل ما ايجاد نمايد که بعنوان فرزندان خدا، در اتحاد با خداوند و منجی ما عيسی مسيح، بر شيطان و کارهای او پيروزهستيم.