آیا می‌دانستید که برای خدا بسیار عزیز هستید؟ آیا می‌دانستید که خدا برای رستگاری شما، پسر خود را به جهان فرستاد؟ اگر به عيسی مسيح ايمان آورده‌ايد، خدا می‌خواهد در او رشد کنیم. در این مقالات، عوامل مهمی برای رشد روحانی ما ارائه شده است.


"شما برای خدا عزيز هستيد"

در اين سری مقالات می‌خواهيم از ارزشی كه شما در نظر خدا داريد برايتان توضيح دهيم.

"اطمينان شخص مسيحی"

خدا برای نجات انسان كه مخلوق ويژه اوست، عيسی مسيح را که از لحاظ روحانی پسر يگانه‌اش می‌باشد به جهان فرستاد تا بر روی صليب بميرد، از مردگان قيام نمايد و نجات دهنده انسان باشد.

"زندگی تحت اختيار مسيح"

در اين مقاله می‌خواهيم در بارۀ زندگی تحت اختيار عيسی مسيح، با شما صحبت کنيم.

"پنج عامل مهم برای رشد روحانی"

دوستان عزيز، در درس گذشته ذکر گرديد که پذيرفتن عيسی مسيح خداوند، بعنوان نجات‌دهنده، مهمترين تصميم در زندگی هر فرد می‌باشد. پس از ايمان آوردن به مسيح خداوند، زندگی جديدی را آغاز می‌کنيم و برای رشد و نمو روحانی در اين زندگی جديد، بايد عواملی را در نظر بگيريم. در اين درس می‌خواهيم بطور خلاصه، در بارۀ عوامل مهم برای رشد روحانی ايمانداران به مسيح با شما صحبت کنيم.