هدف خدا برای مسیحیانِ واقعی این است که در این زندگی به رشد و بلوغ روحانی دست یابند. این امر معنايش این است که ما در این زندگی، هرچه بیشتر به شباهت مسیح درآییم و به "بلندای کامل قامت مسیح" برسیم.

purple grapes 553464 1920

مشكلات دگرگونی روحانی

ما از طریق مطالعۀ این مجموعه از مقالات، با هم به سفری طولانی رفتیم. دیدیم که ارادۀ خدا این است که ما در روحانیت رشد کنیم و به بلوغ برسیم.

خدمت مؤثر

در مقاله‌های قبل شرح دادیم که ارادۀ خدا برای ما این است که از ‌لحاظ روحانی رشد کنیم و به بلوغ برسیم.

خصائلِ مسیح‌گونه

در این مجموعه از مقالات، ما در بارۀ رشد و بلوغ مسیحی سخن گفتیم. اشاره کردیم که خدا می‌خواهد ما به‌لحاظ روحانی به رشد و بلوغ برسیم؛ این است ارادۀ خدا برای ما.

حرکت به جلو

در چند مقالۀ پیشین دیدیم که هدف خدا برای زندگی روحانی ما این است که رشد کنیم و به بلوغ روحانی برسیم.

ابزارهای رشد روحانی

در مقاله‌های گذشته گفتیم که خدا از ما می‌خواهد به‌لحاظ روحانی رشد کنیم و هرچه بیشتر شبیه مسیح شویم، یا به فرمودۀ پولس رسول در افسسيان ۴: ۱۳ "به بلندای کامل قامت مسیح" برسیم.

انگیزه‌های رشد روحانی

در مقاله‌های گذشته شرح دادیم که هدف خدا این است که ما در این زندگی، به‌لحاظ روحانی رشد کنیم و به "بلندای کامل قامت مسیح" برسیم، یعنی اینکه هرچه بیشتر شبیه او شویم.

عوامل رشد روحانی

در مقالات گذشته، شرح دادیم که هدف خدا برای زندگی ما این است که تا زمانی که در این دنیا هستیم، در روحانیت رشد کنیم و به بلوغ برسیم.

تصويرهايی از رشد روحانی

در دو مقالۀ پیشین، دیدیم که هدف خدا برای زندگی ما این است که رشد روحانی داشته باشیم. در این رشدِ روحانی، هدف ما باید این باشد که "به بلندای کامل قامت مسیح" برسیم، یعنی کاملاً شبیه او شویم.

مسيح، الگوی رشد روحانی

در مقالۀ اول، به این بحث پرداختیم که هدف خدا برای زندگی ما این است که از لحاظ روحانی رشد کنیم. گفتیم که مفهوم این رشدِ روحانی این است که هرچه بیشتر شبیه مسیح بشویم.

هدف خدا برای زندگی مسیحی

در این مجموعه از مقاله‌ها، بحثی را مطرح می‌کنیم تحت عنوان "رشد و بلوغ مسیحی". برای تهیۀ این مجموعه، از کتابی الهام گرفته‌ایم تحت همین نام.