درودها در نام خداوند ما عیسی مسیح.  خوشحالیم که به بحث جدیدی از سری دروس تعالیم اساسی کتاب مقدس رسیده‌ایم.  در این درس و درسهای بعد صحبت ما پیرامون خود کتاب مقدس خواهد بود و خواهیم دید که کتاب مقدس کلام خدا برای انسان است.

می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.