این درس را در ارتباط با موضوع درس قبل آغاز می‌کنیم. در درس گذشته، پیرامون این مطلب که "عیسی مسیح در حال حاضر چه کار می‌کند"، تفکر کردیم.

گفتیم که عیسی مسیح پس از مرگ جسماً از قبر برخاست و بعداً جسماً نيز به آسمان صعود نمود و در دست راست خدا نشسته است. او که خداوند است و بر تمام آفرینش اقتدار و اختیار دارد در حال حاضر کاهن اعظم ایمان‌داران خود در آسمان است. در درس گذشته ذکر شد که عیسی مسیح به آسمان بالا رفت تا مکانی برای ایمان‌دارانِ خود مهیا کند. ضمناً او پیشرو ماست، از ما پشتیبانی می‌کند، برای ما شفاعت می‌نمايد و واسطۀ ما می‌باشد. در این درس، بررسی کار فعلی عیسی مسیح را که کاهن اعظم ما در آسمان است، ادامه می‌دهیم.

عیسی پیشرو ما

عیسی مسیح، نه فقط به آسمان رفت تا مکانی برای ایمان‌داران خود مهیا کند، بلکه بر اساس رساله به عبرانیان او بعنوان پیشرو ایمان‌دارانش، به آسمان رفت. این موضوع در فصل ششم رساله به عبرانیان، آیات ۱۹ تا ۲۰ دیده می‌شود. کلام خدا می‌فرماید: "آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست. آن امید، قوی و مطمئن است که از پردۀ معبد گذشته و به مقدس‌ترين مکان وارد می‌شود؛ جايی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبۀ کهانت ملکی‌صدق تا به ابد کاهن اعظم شده است". پیشرو کسی است که ابتدا می‌رود تا راه را برای کسی که بعداً می‌آید مهیا کند. بعنوان مثال یحیای تعمید دهنده، پیشرو عیسی مسیح بود. اشعیاء نبی در پیشگويی خود کار یحیای تعمید دهنده را اینگونه تشریح کرد: "صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمايید. هر دره‌ای برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد. و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید" (کتاب اشعیاء نبی فصل چهلم، آیات ۳ و ۴). اشعیای نبی تصویری از یک شاهراه را در اختیار ما می‌گذارد که قرار بود ساخته بشود. او پیشگويی کرد که دره‌ها پر می‌شوند و کوهها و تپه‌ها هموار می‌گردند تا شاهراهی بنا بشود که بتوان به سرعت در آن عبور کرد. هنگامی که مسیح به آسمان بالا رفت، او پیشرو ما بود و شاهراهی را که به آسمان وصل می‌شود برای ما ساخت. می‌توانیم بگوییم که هر دره‌ای پر شده و هر کوه و تپه‌ای صاف گشته است، کجیها راست و ناهمواریها هموار شده‌اند. به‌همین علت، ما ایمان‌دارانِ به مسیح می‌توانیم به‌سرعت و به‌راحتی پیش تخت خدا برویم. نویسندۀ رساله به عبرانیان به زبانی ساده به ما می‌گوید: "پس بیايید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم" (رساله به عبرانیان، فصل چهارم، آیۀ ۱۶). خدا را شکر که ما ایمان‌دارانِ به مسیح می‌توانیم با دلیری و اطمینان خاطر پیش تخت فیض بخش خدا برویم چون خداوند و منجی‌مان عیسی مسیح بعنوان پیشرو ما به آسمان وارد شده است.

عیسی پشتیبان ما در آسمان

کار دیگر مسیح در مقام کاهن اعظم این است که نزد پدر آسمانی، از ایمان‌دارانِ خود پشتیبانی می‌کند. یعنی او مدافع ما نزد خدای پدر است. در رسالۀ اول یوحنا فصل اول، آیات ۸ تا ۱۰ و فصل دوم، آیات ۱ و ۲ نوشته شده است: "اگر بگويیم که بی‌گناه هستیم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت دور هستيم. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نمايیم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همۀ خطاهایمان پاک می‌سازد. اگر بگويیم که هرگز مرتکب گناهی نشده‌ایم خدا را دروغگو شمرده‌ایم و از کلام او کاملاً بی‌خبر هستیم". "ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند (یعنی از ما پشتیبانی می‌کند) همان عیسی مسیح که کاملاً نیکوست، زیرا خود مسیح کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همۀ مردم دنیا". وقتی ما ایمان‌دارانِ به مسیح، مرتکب گناه می‌شویم نباید ناامید بشویم، بلکه بایستی گناه‌مان را به خدا اعتراف کنیم، که در این صورت او ما را می‌آمرزد و از گناه پاک می‌کند. البته اعتراف حقیقی شامل پشت کردن به گناه و در صورت لزوم، دادن غرامت و عوض است. پس وقتی ما ایمان‌داران مرتکب گناه می‌شویم، مسیح در پیشگاه خدای پدر از ما پشتیبانی و دفاع می‌کند. در دادگاه، وکیل از موکل خود دفاع می‌کند، به همین ترتیب مسیح در آسمان مدافع و پشتیبان ماست. کلمۀ یونانی "پاراکلیتا" که به معنای پشتیبان می‌باشد در انجیل یوحنا در مورد روح‌القدس بکار برده شده است. بنابراین ما ایمان‌دارانِ به مسیح بر روی زمین بوسیلۀ روح‌القدس پشتیبانی می‌شویم و در آسمان توسط مسیح. وقتی ما مرتکب گناهی می‌شویم پشتیبان آسمانی‌مان، عیسی مسیح، در برابر دادگاه عدل الهی از ما دفاع می‌کند و اعلام می‌کند که جریمۀ گناهان ما بوسیلۀ او پرداخت شده است. چون او از طریق مرگ خود بر روی صلیب جریمۀ گناهان ما را پرداخته، ما از غضب خدا رهایی یافته‌ایم. جالب است توجه داشته باشیم که در رسالۀ اول یوحنا فصل دوم، آیۀ ۱ نوشته نشده است، عیسی مسیح کسی است که کارهای نیکو انجام می‌دهد، بلکه نوشته شده "عیسی مسیح که کاملاً نیکوست". در اینجا ذات یا طبیعت عیسی مسیح مطرح است که کاملاً نیکو است. و البته او که در ذات و طبیعت نیکوست، کارهای نیکو هم انجام می‌دهد. پس ما ایمان‌دارانِ به مسیح، در پیشگاه خدای پدر پشتیبان و مدافع کاملاً نیکويی داریم که از ما پشتیبانی و دفاع می‌کند.

عیسی شفیع ایمان‌داران

عیسی مسیح در مقام کاهن اعظم، علاوه بر اینکه در پیشگاه خدای پدر از ایمان‌دارانش پشتیبانی و دفاع می‌کند، برای آنها شفاعت نیز می‌کند. به این ترتیب عیسی مسیح علاوه بر اینکه پشتیبان و مدافع آسمانی ما است، شفیع آسمانی ما نیز می‌باشد. بین مدافع و شفیع تفاوت وجود دارد. مدافع در دادگاه از موکل خود دفاع می‌کند. در دادگاههای این دنیا وقتی موضوعی مطرح می‌شود و جریمۀ لازم داده می‌شود، موضوع مجدداً قابل مطرح شدن نیست. در آسمان نیز همینطور است، خدای پدر تا به ابد از جریمه‌ای که عیسی در راه ما داده است خوشنود می‌باشد و موضوع خاتمه یافته است. خون عیسی که بر صلیب ریخته شد جریمۀ تمام و کمال گناهان ماست و ما که به او ايمان آورده‌ايم برای همیشه تبرئه شده‌ایم. ولی در این زمینه که مسیح در آسمان برای ما شفاعت می‌کند، باید بگوییم که او در دست راست خدای پدر پيوسته برای ما دعا می‌کند. وقتی مسیح ما را در گناه یا زیر حملۀ شیطان می‌بیند، در پیشگاه خدا برای‌مان شفاعت و دعا می‌کند که از وضعیت بدی که داریم پیروزمند بیرون بیاییم. در انجیل لوقا فصل بیست و دوم، آیات ۳۱ و ۳۲ می‌خوانیم که عیسی به شاگردش پطرس فرمود: "ای شمعون، ای شمعون، توجه کن، شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می‌کند همۀ شما را بیازماید. اما من برای تو دعا کرده‌ام که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی". این واقعیت که عیسی در آسمان بعنوان شفیع، برای ایمان‌دارانِ خود دعا می‌کند در کلام خدا دیده می‌شود. در رسالۀ پولس رسول به رومیان فصل هشتم، آیات ۳۱ تا ۳۴ نوشته شده است: "پس در برابر این چیزها چه بگويیم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدايی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه‌چیز را با سخاوتمندی به ما نمی‌بخشد؟ چه کسی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می‌نماید! پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ما شفاعت می‌کند!". چه شادی بزرگی است که بدانیم عیسی در آسمان برای ما دعا و شفاعت می‌کند.

عیسی واسطۀ ما

یکی دیگر از کارهايی که عیسی در مقام کاهن اعظم برای ایمان‌دارانش انجام می‌دهد این است که برای آنها وساطت می‌کند. اصولاً کار واسطه این است که طرفین نزاع را نزد هم می‌آورد تا اختلافشان برطرف بشود. در این زمینه که عیسی واسطۀ ما است در رسالۀ اول به تیموتاوس فصل دوم، آیۀ ۵ می‌خوانیم: "زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را بعنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید". عیسای خداوند شخصی است که بین انسان و خدا وساطت می‌کند. او تنها واسطۀ میان ما و پدر آسمانی است، به‌همین دلیل ما می‌توانیم از طریق مسیح به تخت خدا دسترسی داشته باشیم. باید توجه داشته باشیم که بر اساس کلام خدا، بجز مسیح واسطۀ دیگری وجود ندارد که بتواند بین خدا و انسان وساطت بکند. هیچ انسانی یا هیچ فرشته‌ای نمی‌تواند واسطۀ بین خدا و انسان باشد. تنها و تنها مسیح خداوند که خدای کامل و انسان کامل است می‌تواند واسطۀ میان ما و خدا باشد.

پس بیايید ما که به مسیح ایمان آورده‌ايم و به او تعلق داریم، به کاهن اعظم‌مان که در آسمان است چشم بدوزیم و از او شکرگزار باشیم چون در حال حاضر کارهای مختلفی برایمان انجام می‌دهد. ضمناً در نظر داشته باشیم، او میل دارد که ما زندگی پاک و مقدسی در این جهان داشته باشیم و هر روز که می‌گذرد بیشتر از لحاظ روحانی به شباهت عيسای خداوند در بیاییم. پس لازم است که هر نوع گناه را از زندگی‌مان دور کنیم و از هر نظر مطیع او باشیم تا پیوسته در دوستی و مشارکت با او بسر بریم.

اين مقاله، از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس" گرفته شده است. برای مطالعۀ تمام قسمتهای اين کتاب، اينجا را کليک کنيد.