در درس پیشین، در مورد اینکه عیسی مسيح کیست صحبت کردیم و دیدیم که بر اساس کتاب مقدس، او از لحاظ روحانی، پسر خدا است. عیسی مسیح از ازل با خدای پدر بود و همه چیز بوسیلۀ او آفریده شد. او جسم گرديد و مانند انسانی در میان ما زندگی کرد.

گفتیم که عیسی قبل از تولد از مریم، وجود داشته و با خدای پدر می‌زیسته است. تمام رسولان او اعلام کرده‌اند که عیسی مسیح خدای در جسم ظاهر شده است. در این درس، راجع به عیسی مسیح بعنوان پسر انسان و انسان واقعی صحبت می‌کنیم زیرا بر طبق کتاب مقدس او هم کاملاً خدا و هم کاملاً انسان است.

عیسی از باکره متولد شد

پرسیده می‌شود که اگر عیسی خدا است و قبل از تولد از مریم وجود داشته، پس چطور او انسان گردیده است؟ پاسخ این سؤال در تولد عیسی از باکره یافت می‌شود. در انجیل لوقا فصل اول، آیات ۲۶ و ۲۷ می‌خوانیم: "در ماه ششم، جبرايیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است به نزد دختر باکره‌ای که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود". چند آیۀ بعد که تا آیۀ ٣٣ ادامه دارد ما را مطلع می‌سازند که جبرايیل فرشته به مریم چه گفت. در آیات ٣۱ تا ٣٣ مشاهده می‌کنیم که جبرايیل فرشته به مریم گفت: "تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زايید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت پادشاهی جدّش داود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروايی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت." مریم در اثر آنچه که فرشته گفت بسیار متعجب شد و در آیۀ ٣۴ پرسید: "این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم". در آیۀ ٣۵ می‌خوانیم که فرشته به او پاسخ داد: "روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد".

با در نظر گرفتن آیۀ ٣۵ می‌توانیم بفهمیم که چطور عیسی مسیح ازلی، انسان گردید. روح‌القدس بر مریم باکره نازل شد و قدرت خدای متعال بر او سایه انداخت و مریم آبستن گردید. به این ترتیب عیسی، مادر جسمانی داشت اما پدر جسمانی نداشت. او مقدس و از لحاظ روحانی پسر خدا بود. جالب است که از نقطه نظر کتاب مقدس انسان معمولی از نسل مرد است، اما عیسی بر خلاف تمام انسانها از نسل زن می‌باشد. در اولین پیشگويی کتاب مقدس که در کتاب پیدایش فصل سوم، آیۀ ۱۵ یافت می‌شود می‌بینیم که خدا قول داد از نسل زن، سر آن مار قدیمی یعنی شیطان کوبیده می‌شود. این اولین پیشگويی کتاب مقدس دربارۀ آمدن عیسی و پیروزی او بر شیطان بود.

عیسی انسان کامل

ما نمی‌توانیم در پاسخ به این سؤال که "عیسی مسیح کیست"، او را فقط خدا معرفی کنیم. چون او علاوه بر اینکه خداست انسان نیز هست. بر اساس رسالۀ پولس به رومیان فصل اول، آیۀ ٣ "او از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داود بود" ضمناً ما نمی‌توانیم بگوییم که عیسی مسیح انسانی عادی بود که خدا در وجودش زندگی می‌کرد. خیر او خدای کامل بود و انسان کامل شد. بنابراین او خدای کامل و انسان کامل است. چون او انسان است که دارای روح و جان و بدن می‌باشد.

عیسی بدن انسانی دارد

این حقیقت واضح و آشکار است که عیسی دارای بدن انسانی می‌باشد. یوحنا در رسالۀ اول خود نوشت: "ما در بارۀ کلام حیات به شما می‌نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده‌ایم. آری، ما آن را دیده‌ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس ما در بارۀ آن شهادت می‌دهیم و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد، شما را آگاه می‌سازیم". (رسالۀ اول یوحنا فصل اول، آیات ۱ و ۲). یوحنا و سایر رسولان، کلام حیات را که در جسم ظاهر شد دیدند، تعالیم او را شنیدند و با دستهای خود عیسی را لمس کردند. در رساله به عبرانیان فصل دوم، آیۀ ۱۴ نوشته شده است: "بنابراین چون این فرزندان، انسانهايی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا بوسیلۀ مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد". و در انجیل متی فصل بیست و ششم، آیۀ ۱۲ می‌بینیم که خود عیسی فرمود: "او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است". این آیات بخوبی بیان می‌کنند که عیسی از بدن انسانی برخوردار است. البته عیسی علاوه بر بدن انسانی از جان و روح انسانی نیز برخوردار است.

عیسی جان و روح انسانی دارد

در انجیل متی فصل بیست و ششم، آیۀ ٣۸ که عیسی فرمود "جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است،" عیسی به جان انسانی خود اشاره نمود. سرانجام او بر روی صلیب با فریادی بلند فرمود: "ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می‌کنم" (انجیل لوقا فصل بیست سوم، آیۀ ۴۶). به این ترتیب از کلام خدا می‌آموزیم که عیسی مسیح یک وجود کامل انسانی است. او مثل هر انسانی دارای روح و جان و بدن است. همچنین از کلام خدا می‌آموزیم که عیسی در طول زندگی بشری خود بر اساس انجیل متی فصل چهارم، آیۀ ۲ "گرسنه شد". در انجیل یوحنا فصل نوزدهم، آیۀ ۲۸ می‌بینیم که عیسی "تشنه" گردید. در انجیل یوحنا فصل چهارم، آیۀ ۶ می‌خوانیم که "عیسی که از سفر خسته شده بود، در کنار چاه نشست". در انجیل متی فصل هشتم، آیۀ ۲۴ می‌بینیم که "عیسی در خواب بود". بر اساس انجیل یوحنا فصل یازدهم، آیۀ ٣۵ بخاطر مرگ ایلعازر عیسی "بگریست". بر اساس انجیل لوقا فصل نوزدهم، آیۀ ۴۱ عیسی با دیدن شهر اورشلیم "بر آن گريست". و بر اساس انجیل متی فصل بیست و ششم، آیۀ ٣۷ "غم و اندوه بر عیسی مستولی شد". اینها همه به انسان بودن عیسی اشاره می‌کنند. ضمناً این را اضافه کنیم که عیسی مسیح در طول زندگی بشری خود وسوسه می‌شد، اما هرگز تسلیم وسوسه نگردید و گناه نکرد. در رساله به عبرانیان فصل چهارم، آیۀ ۱۵ می‌خوانیم که عيسی "از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید".

این مطلب مهم که عیسی انسان واقعی بود اما بدون گناه، او را واجد شرایط می‌ساخت که در راه بشر گناهکار و به‌خاطرگناهان ما قربانی بشود. چونکه عیسی خدا بود مرگ او بی‌نهایت ارزش دارد، بنابراین او همزمان برای یک نفر و برای تمام انسانها مرد. خدا بودن و انسان بودن عیسی، هر دو اهمیت زیادی دارد و نباید هیچیک نادیده گرفته شود. اگر عیسی خدای کامل نبود مرگ او به‌ هیچ وجه چارۀ گناه بشر را نمی‌کرد. و اگر عیسی انسان کامل نبود به هیچ وجه نمی‌توانست بخاطر گناه بشر بمیرد.

خدا خون خود را ریخت

در حالی که اشارات زیادی به این واقعیت در سرتاسر عهد جدید وجود دارد به یک آیه که در کتاب اعمال رسولان وجود دارد نگاه می‌کنیم. در کتاب اعمال رسولان فصل بیستم می‌بینیم که پولس رسول در خداحافظی با رهبران کلیسای افسس به آنان گفت: "مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح‌القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان، کلیسايی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید" (اعمال رسولان فصل بیستم، آیۀ ۲۸) توجه فرمودید که "کلیسا" یعنی جماعت ایمانداران به مسیح، با خون خداوند خریداری شده‌ است. خداوند برای اینکه خونش را بریزد، در جسم ظاهر شد و انسان گردید. پس باید در نظر داشته باشیم که عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامل است. عیسی مسیح پسر خدا و پسر انسان، بر روی صلیب خون خود را ریخت و مرد. چون کاری که او بر روی صلیب انجام داد ارزشی بی پایان دارد، جریمۀ گناهان من و جریمۀ گناهان شما بوسیلۀ خون و مرگ او پرداخت شده است. آیا شما مایلید که به او و کاری که او انجام داده است ایمان بیاورید و از این به بعد برای او زندگی کنید؟ خوب است که همین الآن عیسی مسیح خداوند را بعنوان نجات‌دهندۀ خود بپذیرید و از او تشکر کنید که جریمۀ گناهانتان را با خون و مرگ خود بر روی صليب پرداخت نمود.

اين مقاله، از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس" گرفته شده است. برای مطالعۀ تمام قسمتهای اين کتاب، اينجا را کليک کنيد.