پخش زنده

پدر آسمانی، از تو تشکر می‌کنیم که به فرزندانت، به ایمانداران به مسیح، روح‌القدس را داده‌ای که در وجود ما ساکن بشود و پیوسته ما را پشتیبانی و هدایت کند. پدر، برای حضور روح‌القدس در قلب و زندگی‌مان از تو تشکر می‌کنیم.

اما در کلامت می‌بینیم که خواست و ارادۀ تو برای ما این است که از روح‌القدس پُر باشیم و در پُری روح‌القدس زندگی کنیم. می‌دانیم که ثمرۀ روح‌القدس اینها هستند: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. پدر، خواست و ارادۀ تو این است که این ثمرات نیکوی روح‌القدس به‌طور واضح در زندگی ما دیده بشود و نام مسیح از طریق ما جلال بیابد. پس پدر، از روحت ما را پُر و لبریز بساز و کمک‌مان کن که در پُری روح‌القدس زندگی کنیم، آمین.

بالای صفحه