پرسيده می‌شود، آيا کتاب مقدس مسيحيان تحريف شده و با نسخه‌‌‌های اصلی تفاوت دارد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که، تا به امروز هيچ دليل و مدرک معتبری ارائه نشده است که بتواند چنين ادعای دور از حقيقت را ثابت کند. تحريف و تغيير کتاب مقدس، به هيچ وجه پايه و اساس درستی ندارد و تا به امروز فقط در حد يک اتهام و شايعه باقی مانده است. bible readingدر انجيل شريف می‌‌خوانيم: "تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است، (دوم تيموتاوس ٣: ١٦). "هيچ پيشگوئی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نيامده است، بلکه مردم تحت تأثير روح‌‌القدس کلام خدا را بيان نمودند" (دوم پطرس ١: ٢١).

بر‌‌طبق شهادت تاريخ، فرمانروايان يونانی و رومی، سعی کردند که کتاب مقدس را از بين ببرند، اما افرادی با شجاعت کلام خدا را پنهان ساخته، حفظ نمودند و حتی حاضر شدند جان خود را برای حفظ و حراست آن فدا سازند. همچنين دانشمندان و محققين ملحد و خدا‌نشناس، تلاش کرده‌‌اند تا ثابت کنند که کتاب مقدس در طول زمان دستخوش تغيير و تحريف گرديده، اما به هيچ مدرک و سندی دست نيافته‌‌اند. بلکه برعکس، نسخه‌های خطی بسيار قديمی که از عهد عتيق و عهد جديد يافت شده و در موزه‌‌های معتبر دنيا نگهداری می‌‌‌شوند، به خوبی گواهی می‌‌‌دهند که کتاب مقدس در طول تاريخ بدون خدشه و تغيير باقی مانده و مکاشفه معتبر و موثق الهی است. مدارک و اسناد کشف شده، و نسخه‌‌های خطی بسيار قديمی کتاب مقدس، ازجمله طومار‌های مشهور بحر‌الميت که در سال ١٩٤٧ميلادی کشف شد، ثابت می‌کنند که کتاب مقدس با دقت و وسواس خاصی نسخه‌برداری شده و در دسترس ما قرار گرفته است. بعلاوه، اگر اعتقاد داريم که کتاب مقدس يک کتاب الهی می‌‌‌باشد و خدا آنرا از طريق الهام بوسيله انبياء خود به ما بخشيده است، و چنانچه معتقديم که خدای قادر مطلق، کلام خود را نازل کرده و هدفش اين بوده که بشر را از طريق آن هدايت و رستگار نمايد، چگونه ممکن است که خدا اجازه تغيير و تحريف را در کتاب خود بدهد؟ آيا او قدرت حفظ کلامی را که خود بخشيده نداشته است؟ آيا کلام خدا تا اين حد برای خدا بی‌ارزش است؟ آيا امکان دارد که خدا نسبت به کلامش اينقدر بی‌‌‌تفاوت باشد؟ يقيناً خدای پر‌‌قدرت ما، هميشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوع تحريف و دخل و تصرف محفوظ بماند. اين کتاب بی‌‌همتا، همانند چراغی پر‌‌نور راه جويندگان خدا را روشن نموده و وسيله رستگاری و سعادت بشر می‌‌‌باشد. . "کلام تو برای پايهای من چراغ و برای راههای من نور است" (مزمور ١١٩: آيه ١٠٥).

کتاب مقدس مسيحيان، مجموعاً شامل شصت و شش کتاب است که در يک جلد جمع‌آوری شده و "کتاب مقدس" خوانده می‌شود. اين کتاب، که با الهام از روح خدا و توسط تقريباً چهل نويسنده، در مدتی در حدود يکهزار و پانصد سال، نوشته شد دارای دو قسمت عهد عتيق و عهد جديد می‌باشد. عهد عتيق، شامل سی و نه کتاب است و اين کتب به زبان عبری و قبل از ظهور مسيح نوشته شدند. اصطلاح عهدعتيق، اشاره‌ای ‌است به پيمانی که خدا توسط موسی با قوم اسرائيل برقرار نمود. در عهد عتيق، شريعت داده شد تا انسان از طريق احکام الهی، به زشتی گناه و ناتوانی خود برای انجام دادن اين احکام پی‌ببرد. اما از آنجا که شريعت قدرت نداشت انسان گناهکار را از گناهانش پاک کند و نجات بخشد، خدا در عيسی مسيح و به وسيله خون او که بر صليب ريخته شد، عهد جديدی با جهانيان برقرار نمود تا انسان گناهکار از طريق ايمان به عيسی مسيح خداوند که بر صليب مرد، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قيام نمود و زنده است، هديه نجات از گناه و حيات جاويد را بطور رايگان دريافت نمايد. عهد جديد، شامل بيست و هفت کتاب است و اين کتب به زبان يونانی و بعد از ظهور مسيح، نوشته شدند. چهار کتاب اول عهد جديد، انجيل ناميده می‌شوند که معنايش مژده يا خبرخوش است. عهد جديد در مجموع حاوی اين مژده است که خدا در عيسی مسيح، خود را به طور کامل آشکار نموده و نجات انسان گناهکار را فراهم کرده است. بطور کلی می‌‌توان گفت که قسمت عهد عتيق از کتاب مقدس، آمدن نجات دهنده (عيسی مسيح) و فراهم شدن نجات برای انسان گناهکار از طريق او را وعده می‌‌دهد. و قسمت عهد جديد از کتاب مقدس، ما را باخبر می‌‌سازد که وعده خدا توسط نجات دهنده بشر (عيسی مسيح) تحقق يافته و او نجات و رستگاری را به وسيله مرگ و قيام خود برای جهانيان فراهم نموده است.

امروزه نسخه‌‌های خطی کتاب مقدس بزبان يونانی وجود دارد که بيش از يکهزار و ششصد سال از عمر آنها می‌گذرد و ترجمه‌های فعلی کتاب مقدس از روی همين نسخه‌های قديمی انجام می‌شود. کتاب مقدس يا قسمتهائی از آن، تاکنون به زبانهای بسياری در دنيا ترجمه و منتشر شده است و اين کار ادامه خواهد داشت. اما در همه زبانها، پيغام خدا و مژده نجات برای بشر يکی است. ترجمه‌های کتاب مقدس عيناً از روی نسخه‌های قديمی و معتبرانجام شده و متن و پيغام اصلی کتاب مقدس بدون کوچکترين تغييری باقی مانده است. در مورد نسخه‌های خطی قديمی کتابمقدس که در کتابخانه‌های بزرگ جهان نگهداری شده و بر صحت و اعتبار کتاب مقدس شهادت می‌دهند به چند نسخه اشاره می‌‌گردد:

١- نسخه اسکندريه، اين نسخه در موزه بريتانيا در لندن موجود می‌باشد و حدوداً به سال ٤٥٠ ميلادی تعلق دارد.

٢- نسخه سينا، اين نسخه نيز در موزه بريتانيا موجود است و حدوداً به سال ٣٣٠ ميلادی تعلق دارد.

٣- نسخه واتيکان، اين نسخه در کتابخانه واتيکان روم موجود است و حدوداً به سال ٣٣٠ ميلادی تعلق دارد.

اما علاوه بر نسخه‌‌های خطی قديمی کتابمقدس به زبان يونانی، همانطور که ذکر گرديد طومار‌های بحرالميت که در سال ١٩٤٧ميلادی کشف شد، در تأييد اعتبار کتاب مقدس از اهميت خاصی برخوردار است. با مقايسه نسخه‌‌های دستنويس اين طومارها که حدوداً به دو قرن قبل از ميلاد مسيح تعلق داشته و مربوط به قسمت عهد عتيق از کتاب مقدس و به زبان عبری می‌‌باشد، با نسخه‌های موجود ديگر، باز ثابت گرديد که کتابمقدس دست‌‌نخورده، دقيق و معتبر است و هر فرد حقيقت‌‌جوئی که با آن آشنا شود به اين واقعيت پی‌‌می‌برد که: "کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشيرهای دو‌دم تيزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نيات و اغراض دل انسان را آشکار می‌­سازد" (انجيل شريف، عبرانيان ٤: ١٢).