رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آیا پیش آمده که از خود بپرسید: "خدا از من چه انتظاری دارد؟"

در کتاب مقدس مسیحیان، آیه‌ای هست که به این سؤال، پاسخی مختصر و بسیار مفید می‌دهد؛ می‌فرماید: "ای مرد . . . خداوند از تو چه می‌طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری، و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟" (میکاه ۶: ۸). به‌عنوان ايماندارانِ به مسيح و فرزندان روحانی خدای پدر آسمانی، دربارۀ سه موردی که در این آیه آمده، خوب فکر کنیم و آنها را در زندگی روزمرۀ خود انجام دهیم.

بالای صفحه