پخش زنده

بعضی گُمان می‌بَرَند که اگر فقط در ذهن خود، باورهايی درست دربارۀ مسیح داشته باشند، حیات جاویدان را دریافت خواهند کرد. باورها و اعتقاداتِ درست بسیار مهم است، اما چنانچه باعث دگرگونی تدریجی زندگی شخص نگردد، بی‌ثمر است.

این همان است که مسیح فرمود: "چگونه است که مرا سرورم، سرورم می‌خوانید، امّا به آنچه می‌گویم عمل نمی‌کنید؟" (انجیل لوقا ۶:‏ ۴۶). پولس رسول نیز می‌فرماید: "مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می‌کند." (غلاطیان ۵:‏ ۶).

بالای صفحه