پخش زنده

مسیح چند روز پیش از مصلوب شدنش، در "یکشنبۀ نخل"، در میان فرياد شادی پیروانش، سوار بر کرۀ الاغی، فروتنانه و پیروزمندانه وارد اورشلیم شد. گرچه مسيح در روز جمعۀ همان هفته، مصلوب و کشته شد و در روز يکشنبه، از مردگان برخاست و سپس به آسمان صعود نمود.

اما به‌عنوان ايمانداران و پيروان مسيح، ما بايد پيوسته به‌خاطر داشته باشيم که او به‌زودی باز خواهد گشت تا ايمانداران راستين خود را به آسمان بالا ببرد. آیا ، برای بازگشت او و ربوده شدن آماده هستیم؟ آیا این بار با شادمانی او را که پادشاه پادشاهان است، در هوا استقبال خواهيم نمود؟ از آن یکشنبه تا امروز، ايمانداران راستين مسيح می‌گویند: "آمین. بیا، ای خداوندْ عیسی!" (مکاشفه ۲۲: ۲۰).

بالای صفحه