پخش زنده

کسانی که به مسیح ایمان دارند، باید در حال حاضر در این دنیا زندگی کنند، اما مهم این است که نباید متعلق به دنیا باشند و از اصول حاکم بر آن پیروی کنند.

 یوحنای رسول می‌فرماید: "ما می‌دانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است." (رسالۀ اول یوحنا ۵: ‏‌۱۹). ما "از خدا" هستیم، زیرا از او تولد تازه  یافته‌ایم و حياتی تازه داريم، حال آنکه دنیا در شیطان "لمیده است". چه حقیقت هولناکی!

بالای صفحه