پخش زنده

امروزه از طريق رسانه‌های ماهواره‌ای، زياد در بارۀ شادی‌ای که در مسيح يافت می‌شود، می‌شنویم. اما دليل اصلی این شادی چيست؟

 پطرس رسول بيان می‌نمايد که این شادی، به علت جلالی است که در زمان آخر نصیب ايماندارانِ به مسيح خواهد شد. اگرچه در این زندگی، ما متحمل سختیها و زحمات می‌شویم و ایمان مسيحی‌مان در بوتۀ آزمایش قرار می‌گیرد، اما شادی ما به علت زندگی جاویدان و پاداشها و برکاتی است که در عالم آینده خواهیم داشت (رسالۀ اول پطرس ۱: ۵ تا ۹).

بالای صفحه